پرسشنامه سنجش رضایت مشتری از خدمات پس از فروش

ضمن تشکر از تشریف فرمایی جنابعالی، خواهشمند است با تکمیل این پرسشنامه، شرکت را درجهت بهبود کیفیت خدمات یاری رسانید.

اطلاعات خودرو
شماره شاسی خودرو
تاریخ ترخیص
شماره پذیرش خودرو
خودروی شما به چه دلیلی در نمایندگی پذیرش شده است؟
1- از نحوه نوبت دهی شرکت به چه میزان رضایت داشتید؟
2- از مدت زمان سپری شده جهت پذیرش خودرو چقدر رضایت دارید؟
3- از میزان زمان سپری شده جهت تعمیرات و تحویل چقدر رضایت داشتید؟
4- از تأمین به موقع قطعات موردنیازبرای تعمیرخودرو به چه میزان رضایت دارید؟
5- میزان رضایت شماازهزینه های پرداختی نسبت به خدمات ارائه شده چقدر است؟
6- از کیفیت خدمات و تعمیرات انجام شده به چه میزان رضایت داشتید؟
7- میزان رضایتمندی شما ازثبت ایرادات مطروحه درزمان پذیرش توسط مشاور چقدراست؟
8- میزان رضایت شما از کیفیت سرویس های ادواری ارائه شده توسط نمایندگی چقدراست؟
9- از رفتار و برخورد پرسنل به چه میزان رضایت دارید؟
10- ازتوضیحات ارائه شده هنگام ترخیص خودرودرخصوص فاکتوروکارهای انجام شده وقطعات تعویضی چقدررضایت دارید؟
11- میزان رضایت شما از نحوه اطلاع رسانی در خصوص تعمیرات اضافی و تاخیر در تحویل پس از بررسی اولیه خودرو چقدر است؟
12- در صورتیکه هنگام پذیرش درخواست قطعات داغی را اعلام کرده اید، آیا قطعات داغی به شما تحویل شده است؟
13- میزان رضایت شما از دسترسی به این نمایندگی چقدر است؟
14- آیا مشاور سرویس در زمان پذیرش در حضور شما ایرادات خودرو را مشاهده و ثبت کرد؟
15- آیا ایرادات ثبت شده به صورت کامل رفع گردید؟
16- آیا در زمان تحویل، مشاور سرویس رفع ایرادات ثبت شده را در حضور شما کنترل کرد؟
17- آیا فاکتور جهت تعمیرات و قطعات به شما ارائه گردید؟
18- آیا خودروی شما هنگام مراجعه در نمایندگی پذیرش گردید؟
19- آیا مراجعه به این نمایندگی رابه دوستان خودتوصیه می نمایید؟
20- آیا تا کنون اتفاق افتاده است که خودرو شما به دلیل ایرادات ایمنی در نمایندگی پذیرش نگردد؟
21- چنانچه شکایتی داشته باشیدآیا از چگونگی مطرح کردن آن به واحدامورمشتریان اطلاع دارید؟
22- میزان رضایت شما از نظافت خودرو و کارواش چقدر است؟
23- بطور کلی از عملکرد این نمایندگی چقدر رضایت دارید؟
آیا پیشنهاد ویا انتقادی برای ارتقاء رضایتمندی مشتریان دارید؟
در کادر روبرو بنویسید


این قسمت را درصورت تمایل تکمیل نمایید :

اطلاعات مشتری
نام مشتری
شماره تماس
شغل
سن
تحصیلات
تعداد دفعات مراجعه به نمایندگی(دریکسال گذشته)